Skip to content Skip to footer

Анализ на промените в Закона за домашното насилие 

Близо двадесет години юристи и неправителствени организации настояваха за промени в Закона за защита от домашно насилие, защото в своята практика установяваха пропуски и законът не даваше желаните резултати в много от казусите. След пандемията Ковид 19 случаите на домашно насилие придобиваха все по-големи размери, но промяната закъсняваше.
На 26 юни 2023г. се извърши жестоко насилие, което илюстрира какво преживяват жертвите зад стените на домовете си, /където се предполага, че трябва да бъдат най-защитени/ от своите насилници. Едно осемнадесетгодишно момиче беше нарязано с  макетно ножче от своя партньор, главата ѝ беше обръсната, а за да бъде спасен животът ѝ, бяха направени над 400 шева по тялото ѝ. Тя получи непоправими физически и психически травми в началото на своя житейски път, а нейният насилник беше освободен от ареста. Случаят „Дебора“ разтърси цяла България. Стотици хиляди хора, в различни градове, на различна възраст, с различни възгледи и различна култура, реагираха като един и излязоха на протест, суверенът показа своята нетърпимост към насилието и непреклонност към несправедливостта. 
В края на юли 2023г. законодателят гласува новите промени в Закона за домашното насилие. Някои от тях влязоха в сила считано от 01.08.2023г., други ще влязат в сила на 01.01.2024г.
В настоящият анализ ще коментираме промените в Закона за домашното насилие, защо бяха необходими да се случат през погледа на практиката и положителните резултати, които водят след себе си.

Държавата ще провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашно насилие. 
Тази промяна гласи, че считано от 01.01.2024г. държавата ще участва активно по превенцията от домашно насилие. Ще извършва наблюдение и оценка на свършената работа, ще следи за мерките за предотвратяване, което е една изключително полезна стъпка напред в борбата срещу домашното насилие. До сега основно НПО секторът се грижеше в рамките на своите възможности, обикновено дори със собствени ресурси да работи по превенция от домашно насилие, но тези усилия се оказваха недостатъчни, защото през последните години, с настъпване на Ковид пандемията и задълбочаване на финансовата криза в страната и високата инфлация, проблемите в семействата все повече се задълбочаваха, много жертви останаха насаме със своите насилници и домашното насилие се превърна в пандемия.

Мерките по ЗЗДН няма да изключват гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност на извършителя.
Тази промяна е заложена да влезе в сила от 01.01.2024г.
Санкцията винаги е била работещ механизъм в борбата с всяко нарушение. Чувството за безнаказаност мотивира насилника да продължава да извършва посегателства не само спрямо жертвата, но и спрямо всеки, който ѝ окаже помощ и съдействиe.

Ще се разшири кръгът на лицата, които ще могат да търсят помощ. На първо място е редно да се отчете най-важната и дългоочакваната промяна в чл. 2 от ЗЗДН, съгласно който вече: „Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка.“ Случаят „Дебора“ ще се помни вечно. Той даде нагледно пример защо години наред юристи и неправителствени организации се бориха за тази промяна. Хиляди казуси оставаха извън обсега на ЗЗДН и някои от тях завършваха с фатален край, но оставаха извън статистиката и окуражаваха насилниците да продължават да извършват нечовешки зверства над своите партньорки. Гласността на проблема окуражи безброй жени и само след няколко дни те започнаха да споделят за своите преживявания. Лавина от случаи на извършено домашно насилие от всички социални прослойки заляха медийте, жените излизаха и споделяха, че са ставали жертви на домашно насилие – бити, стригани, унижавани, подтискани, заплашвани, манипулирани и насилвани. Зловещата статистика започна да набира нечувани размери и това трябваше да докосне съзнанието най-вече на нормотворците и те да осъзнаят, че в България домашното насилие отдавна се превърна в пандемия и че час по-скоро трябва да се предприемат спешни мерки, за да бъдат защитени жените и момичетата. За щастие след години усилия и множество протести получихме така желаната промяна и вече всички жертви, които са били в трайна интимна връзка, ще могат да получат защита по този закон. 

В чл. 3, т. от 1 до 10 на ЗЗДН са изброени лицата, които също ще могат да потърсят помощ и защита от домашно насилие. Това са съпругата/съпругът, лицето с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка, лице от което има дете, възходящ, низходящ, лицата в родство по съребрена линия до четвърта степен вкл., по сватовство до трета степен вкл., настойник, попечител или приемен родител, възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство. Вече ще могат да се ползват с тази защита всички лица, на които са възложени грижите за децата. В т. 8 думите „или приемен родител“ се заменят с „лице, на което са възложени грижи за детето или лице, на което детето е поверено. 

Бездействието ще се счита за проява на форма на домашно насилие. 
Има безброй случаи, в които човек би могъл да защити, да съдейства, да сигнализира за случващото се над някого и по този начин да предотврати неблагоприятни последици, които биха могли да се случат на жертвата. Не са изключени и случаи, в които насилникът поставя и привежда жертвата до състояние, в което ѝ се налага спешна помощ било тя медицинска, или психологическа, но чрез бездействието си излага на риск живота и здравето ѝ.

По искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, ще бъдат длъжни да оказват пълно съдействие.
В срок до 24 часа всички сезирани по веригата ще бъдат длъжни да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита, а в случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то ще може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки, съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи. По искане на пострадалото лице всеки лекар ще е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.
Това е изключително важна промяна, защото за да се постигне бърз, ефективен и траен резултат, е необходимо всички институции, които са на първа линия, да могат да окажат необходимата помощ и съдействие, защото понякога именно първите часове след насилието са с висок риск за здравето и живота на жертвата и единственият начин да бъде спасена е навременната реакция. Досега се налагаше на пострадалите да се лутат по институциите, да бъдат препращани от болници в полиция или от полиция в съда, от съда към компетентен адвокат, понякога този процес отнемаше дни, дори седмици. Всичко това водеше от своя страна до редица проблеми, защото в лутане по институции пострадалата често губеше едномесечния срок за подаване на молба за защита от домашно насилие. В много от случаите, докато получи адекватна помощ, тя и децата ѝ често пъти продължаваха да съжителстват с насилника и рискът за живота и здравето им беше ежедневен, а някои от тях дори и да имаше къде да се подслонят временно, често пъти не успяваха да намерят компетентна помощ и подкрепа, обезкуражаваха се и се завръщаха в домовете си при своите насилници. С новата промяна държавните и общинските органи, лекарите и органите на реда, не само че ще имат правомощията, но и ще бъдат длъжни да оказват навременна помощ и съдействие, чрез директно подаване на молба до съда за образуване на производство по издаване на заповед за защита. Всичко това не само, че ще спести целия този неприятен процес по институциите на пострадалото лице, но и ще гарантира спазването на срока за подаване на молба за защита и навременното съхраняване на нейното здраве и живот.

Забрана на всякакъв вид контакт с пострадалия по телефон, имейл, поща, факс и други средства за комуникация.
Това е ключова промяна, която се прие в ЗЗДН. Практиката показва, че през първите дни и месеци жертвата на домашно насилие е най-уязвима и зависима, а насилникът е най-настоятелен и непримирим. Непрекъснатите телефонни обаждания и съобщения криеха риск от заплахи, манипулации, вменяване на чувство на вина и др., освен това причиняваха силен психически и емоционален стрес на пострадалия от домашно насилие.  От изключителна важност беше да се забрани всякакъв вид комуникация с жертвата, защото тя има нужда от спокойствие, от време да се адаптира, от работа с психолог, който да ѝ помогне да вентилира емоциите и да преживее максимално бързо стреса от преживяното насилие. Комуникацията с ответната страна я обърква и връща в изходна позиция. Често пъти насилниците използват телефонните обаждания под претекст, че се интересуват от децата си, някои дори заплашват пострадалата, че тя е длъжна да му отговаря на обажданията, за да може да не се отчужди детето. Това съвсем не е така. На първо място, в повечето случаи освен за пострадалия родител е издадена заповед за защита и по отношение на детето. Дори да няма такава защита за детето, има безброй начини за предаване или осъществяване на срещи, чрез съответните компетентни институции, чрез роднини на пострадалото лице и др. Също така съдът може да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения между дете и родител, извършител на домашно насилие, който е определен по Семейния кодекс, да се осъществява в защитена среда, предоставена в специализирана услуга или осигурена от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето под надзор на психолог или социален работник. 

Ще се създаде Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие към Министерски съвет. 
Националният съвет ще поддържа регистър, в който ще се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени както на територията на страната, така по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Националният съвет ще определя приоритетите в политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие; ще осъществява координация, мониторинг и оценка на изпълнението на политиките и мерките в тази област. Председател на съвета ще е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет, а заместник-председател ще бъде министърът на правосъдието. Националният съвет ще си съдейства с органи и организации за по-ефективна работа. В състава на националния съвет ще бъдат включени широк кръг от специалисти като министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването, министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта, представител на Върховния касационен съд, председателя на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и др. Всички тези представители са с големи правомощия, притежават висока ерудираност и богат житейски опит. Освен това изключително полезно е, че в състава на националния съвет влизат и представители на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие, защото те притежават богат практически опит. Важно е в съвета да има представители на реални практици, защото те години наред са работили на терен и умеят да разпознават видовете домашно насилие, отраженията които дава всяко едно от тях на физическото и психическото състояние на жертвата и най-ефективния метод според конкретния казус, който да се приложи. Опитът който имат е всякога полезен при изготвянето на програми, стратегии и планове, за да може те да бъдат работещи в превенцията и защитата от домашно насилие.

Националният съвет ще си съдейства с органи и организации при оказване на помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Взаимодействието ще се осъществява на няколко етапа: жертвата ще бъде информирана и насочвана, ще се организира защитата ѝ на база оценка на риска, след получаване на защита ще ѝ се предоставя възможност за реализиране на пазара на труда.

Създаване на Национална информационна система.
Националният съвет ще създаде и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие, в която се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа.
В нея ще се съхранява информация за случаите на домашно насилие, данни за пострадалите лица и извършителите, както и какъв е видът на извършеното насилие – сексуално, физическо, психическо, икономическо или др., актовете на домашно насилие и неговата продължителност; данни за пострадалите лица и извършителите и взаимоотношенията между тях; причинени вреди на пострадалото лице; история на насилието; подадени молби за издаване на заповед за защита, заповед за незабавна защита или искания на прокурора и др.  
Органите на изпълнителната власт, съдебната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие, ще предоставят на Националния съвет необходимите данни. 
Органите на МВР, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт ще имат право на достъп до данните в Националната информационна система. Националният съвет ще има право на достъп до данни за извършителите на домашно насилие в Единната информационна система за противодействие на престъпността по чл. 378 от Закона за съдебната власт. 
По този начин компетентните институции ще разполагат с информация имало ли е и предишни случаи на домашно насилие, колко дълго е продължил тормозът, какво е състоянието на жертвата, както и какви са предприетите мерки.
Досега мащабите на домашното насилие се проследяваха основно от НПО сектора, а държавата не разполагаше с официална статистика на броя на жертвите и смъртните случаи в страната. С новите разпоредби всеки заинтересован ще може да подава информация и да получава такава, което ще спомогне за точен анализ и адекватна оценка на риска, което от своя страна ще доведе до бърза и своевременна реакция по организиране и получаване на защитата на пострадалото лице.

Държавата ще създава „Програми за превенция от домашното насилие“ и „Специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа“ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск.
Органите на изпълнителната власт, Националният институт на правосъдието и органите на местното самоуправление и местната администрация ще организират обучения на лицата, които осъществяват дейности по защита от домашно насилие. Това е крайно наложително, защото колкото и да е добър и всеобхватен един закон практиката показва, че без обучение на лицата които са на първа линия и без правилното му тълкуване и разясняване не може да се гарантира адекватно изпълнение на служебните задължения и своевременна защита и съдействие на пострадалото лице.

Безплатна юридическа помощ и осигуряване на подслон за жертвите.
Ще има национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, освен това на лице, пострадало от домашно насилие, ще се предоставят напълно безвъзмездно юридически консултации в специализиран консултативен център за лица, пострадали от домашно насилие, и защитено жилище. Жертвите на домашно насилие често пъти не разполагат с никакви финансови средства, за да потърсят юридическа помощ, или няма къде да отидат, не са редки случаите, в които пострадалите се страхуват да отидат при свои близки и приятели, защото това би ги изложило на риск. Всичко това ги демотивира да предприемат действия за прекъсване на насилствената и мъчителна връзка и търсене на помощ и съдействие. 

Ще се създадат специализирани „Програми за възстановяване“ на лица или деца, жертви на домашно насилие или свидетели, в консултативен център. 
Това е всякога необходимо за жертвите на домашно насилие, защото след като получат защита, те трябва да продължат своя житейски път и често пъти точно тук се крие другата опасност. При всяка жертва травмите от преживяното са с различна задълбоченост и всяка от тях ги преживява по различен начин и за различно време. На пострадалото лице е необходима подкрепа от специалист, за да може да преодолее емоциите и страховете. При някои от пострадалите се наблюдава твърде ниска оценка за собствените си възможности, тъй като години наред са били в икономическа зависимост от своя насилник или са били жестоко обиждани, унижавани и подценявани. Необходима е психологическа подкрепа, за да успеят чрез правилна мотивация да разгърнат своя личен потенциал и да се реализират както в личен, така и в професионален план.

Ще се създадат специализирани  „Програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева“ за извършителите на домашно насилие, които включват социално и психологическо консултиране.
Да се спаси едно пострадало лице от насилника и да му се наложат законовите санкции никога не е достатъчно, защото от една страна има твърде голям риск да се пробуди в него още по-голяма агресия, а от друга страна има огромен риск за поредната жертва в неговия живот. Затова е необходимо да се работи задължително и с насилника. Често пъти едно насилническо поведение има своята история, тя обикновено се крие в миналото, в детството, в начина на живот, в зависимости от опиати и др. Тези хора имат проблеми с агресията и гнева и често споделят, че не могат да го контролират. Някои от тях имат нужда от психологическа подкрепа, други от по-сериозна психиатрична или медицинска такава. Според психолозите, когато едно дете е било жертва на домашно насилие, в голям процент от случаите, когато порасне, то също се превръща в насилник. Чрез правилната психологическа подкрепа ще се създаде възможност на насилника за осъзнаване и преодоляване на психическите травми, които водят до неговото поведение. Само по този начин ще се гарантира затварянето на порочния цикъл и възможността за по-здраво и защитено общество.

В производството за налагане на мерките за защита от домашно насилие също се извършиха много важни промени.

Разширява се кръгът на лицата, които могат да образуват производство по ЗЗДН.
Преди промените можеха да образуват производство само ограничено запретените, но след 01.01.2024г. със защита по този закон ще могат да се ползват и лицата под пълно запрещение. Лицата, на които са възложени грижите за децата, или лицата, на които детето е поверено, също ще могат да образуват производство. Разширява се компетентността на дирекция „Социално подпомагане“. Те ще могат да сезират съда когато констатират, че има пострадало лице, което се намира в безпомощно състояние в следствие на тежко увреждане, заболяване или старост или е поставено под запрещение. Често пъти тази уязвима група не успява да се защити именно поради спецификата на състоянието, в което се намира. Много възрастни хора са жертви на домашно насилие от своите деца, но или не сигнализират за случилото се поради липса на финансови средства, или дори да го сторят се разколебават, защото им е трудно да водят дела срещу собствените си деца.  
Прокурорът ще може да образува по собствено инициатива производство, когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощност или зависимост от извършителя.

Съдът ще допуска безплатна правна помощ на жертвите на домашно насилие, които няма да имат финансова възможност.
Изключително важна промяна. Без компетентна правна защита няма как пострадалото лице да бъде ефективно и трайно защитено. Благодарение на тази промяна всички жертви на домашно насилие, които се намират в безпомощно състояние, включително непълнолетните лица, поставените под запрещение, лица с тежко увреждане, заболяване или старост ще могат да ползват безплатна правна помощ, която ще се предоставя от съда по Закона за правна помощ. Тези промени ще насърчат повече жертви на домашно насилие да потърсят помощ и защита. Освен това производствата по ЗЗДН са безплатни и не се заплаща такса при подаване на Молбата за защита.

Допълнителна сигурност за молителите при подаване на молбата за защита.
Когато се сезира съда с производство, молбата трябва да отговаря на определени реквизити като три имена, ЕГН и задължително адрес за призоваване. С новата промяна, която ще влезе от 01.01.2024г. лицата ще могат да избират опция да бъдат призовавани чрез телефон, електронен адрес, телекс, факс или с телеграма. Тази промяна беше крайно наложителна, защото когато молителят избяга от насилника и се установи в друго жилище, изписвайки адреса, на който да бъде призован в молбата, криеше всякога риск за него да бъде открит от насилника на новия адрес. С тази промяна се гарантира спазването на пълна конфиденциалност на адреса, на който пострадалото лице пребивава, с което се постига по-висока гаранция за запазването на здравето и живота му.

Срокът за подаване на Молба за защита от домашно насилие се удължи до 3 месеца, а срокът няма да се счита за пропуснат, когато молбата до съда е подадена чрез общината, кметството или органите на МВР.
Това е една от най-важните промени, която бе приета в закона за защита от домашно насилие. Чл. 10, ал. 1 на действащия досега закон даваше право на жертвата да подаде молба за защита в срок до 1 месец от акта на домашно насилие. Този срок беше твърде кратък, защото на една жертва ѝ е необходимо време от момента на припознаване като такава до момента на вземане на решение, за да направи първата крачка. След това тепърва започва търсене на институции, адвокат и организиране на защита. Делата от този характер са специфични, необходимо е време, за да се изгради доверителна връзка между адвоката и пострадалия, трябва да се опишат подробно актовете на насилие, да се конкретизират дати, жертвата често пъти е объркана или прекалено изплашена и емоционална, написването на едно дело от подобен характер изисква три до четири пъти повече време от други стандартни дела. Трябва прецизно да се организират доказателствата към делото. В повечето случаи жертвите нямат близки, към които да се обърнат и на първо място трябва да се организира тяхното настаняване в Кризисен център, за да им се осигури подслон и храна и чак тогава да се започне работа по самото дело. Всичко това е свързано с подаване на документи в съответните институции. Понякога жертвите напускат семейното жилище дори без документи, което допълнително усложнява ситуацията. Срокът от един месец изправяше пред сериозни предизвикателства както жертвата, така и адвоката, поел защитата ѝ. Често пъти в лутане по институциите пострадалите от домашно насилие изпускаха едномесечния срок, което ги лишаваше от възможността да получат заповед за незабавна защита и да бъдат защитени. Удължаването на срока за подаване на молба за защита на три месеца несъмнено ще спомогне процеса по организиране на защита на пострадалото лице и ще доведе до много по-ефективна работа, гарантирайки дълготраен резултат.

В заседанието за разглеждане на молбата съдът не приканва страните към спогодба и не ги напътва към медиация.
Тази промяна е важна, защото криеше множество рискове. За да се спре производството и да се спогодят страните, е необходимо и молителят, и насилникът да присъстват в първото заседание. Когато жертвата се изправи пред насилника има голяма вероятност да се разколебае и да вземе едно емоционално и необмислено решение да постигне спогодба и да се прекрати производството. Това не само, че обезсилва издадената до момента заповед за защита и обезмисля целия труд, положен до момента от юристи и институции, за да бъде защитена жертвата, но и крие риска да окуражи насилника да продължи със своето агресивно поведение и да подхрани чувството му за безнаказаност. Медиацията също не е работещ механизъм при тези случаи. Тя изисква двете страни да започнат да посещават медиатор с цел да разрешат проблема. Медиаторът е трета независеща от изхода на делото страна. Нейната роля е да отсее спорното от безспорното и да постигне резултат, който да удовлетвори двете страни. Но в тези производства спорът е специфичен. Това не са „два имота, за които двама братя се карат“ и медиаторът им помага да си ги поделят, или двама интелигентни родители постигат спогодба за родителски права и размера на издръжката, която често пъти е „ябълката на раздора“. Тук се касае за насилие. За две страни, които не са равнопоставени, защото единият е агресивен и манипулативен, а другият е уязвим и често пъти все още воден от чувства на привързаност или вина. Тук няма спор, който да бъде разрешен, а спешна нужда здравето и живота на жертвата да бъдат защитени, а насилникът да бъде наказан. Не на последно място задължително да бъде насочен към програма за справяне с агресията, чрез която да осъзнае, че неговото поведение не е правилно. Докато с двете страни не е работено адекватно с психолози и специалисти не би могло да се говори за постигане на превенция и възстановяване на нанесените травми. 
Не са редки случаите, в които поради тази възможност много юристи злоупотребяваха с тези производства и ги образуваха единствено, за да си гарантират по-бърз и ефективен резултат във висящо производство за родителски права и щом постигнеха желания резултат прекратяваха производството по ЗЗДН без да си дадат сметка, че по този начин лишават жертвата от Заповед за защита и тя оставаше незащитена от насилника, което излагаше на риск здравето и живота ѝ.

Съдът ще ползва становището на специалисти при извършването на оценката на риска.
Тази промяна ще доведе до много по-точна и адекватна защита на пострадалите лица. Съдиите ще извършват оценка на риска, като ще взимат под внимание експертизи от компетентни лица като психолози, лекари и социални работници. Това ще повиши в пъти бързината и ефективността на издадените Решения и заповедите за незабавна и трайна защита.

Към настоящия момент България е от страните, в които все още не е приета и ратифицирана „Истанбулската конвенция“ и, за съжаление, голям кръг от млади момичета и жени ще останат извън обсега и няма да могат да получат защита по ЗЗДН. 

В основите за превенция в Истанбулската конвенция е залегнало насърчаването на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.
В малките населени места в България все още доминира патриархалният модел в семейството. Жените от малки са възпитавани, че трябва да са покорни на своите мъже, че основните им задължения са да бъдат домакини и да създават потомство. Еманципацията, образованието и кариерното развитие за тях са далечни и недостижими идеали. Хиляди жени са бити, малтретирани и унижавани от своите мъже, но дори не правят опит да се защитят, защото им е втълпено, че това поведение на мъжа спрямо тях е нормално. Повечето от момичетата дори са склонни да търсят вината в себе си и оправдават поведението на съпруга си, защото не са били „достатъчно смирени“. 

В Истанбулската конвенция се забраняват позоваванията на култура, обичаи, религия, традиция или така наречена „чест“. В някои религии и традиции все още съществува отстояването на т.н. „чест“, в случай че нечии обещания или очаквания биват нарушени. Бранейки своята „чест“, насилниците оправдават извършването на актове на насилие над жените и не само че не признават никакви човешки права, но и в повечето от случаите завършват с фатален край.
Всичко това се случва именно поради незнание и липса на информираност. Необходимо е да се работи много, за да се изкоренят някогашните предрасъдъци и модели на поведение. 

В конвенцията е заложено в официалните учебни програми да бъдат включени в учебните материали на учащите въпросите като равнопоставеност между жените и мъжете, нестериотипни роли на пола, взаимно уважение, насилствено разрешаване на конфликти в междуличностни отношения, насилието над жените, основано на пола и правото на лична неприкосновеност. За да се работи успешно по превенцията от домашно насилие, трябва да се започне с обучение и разпознаване на погрешния модел на поведение именно от ранна детска възраст. Децата трябва да се обучават на толерантност и ненасилствено поведение превантивно. Към настоящия момент имаме разработен механизъм за случаите, след като вече е извършено домашно насилие. Тогава на жертвата се предлага програма за преодоляване на травмата, а на насилника се предлага програма за справяне с агресията. Ако започне да се работи от ранна детска възраст, не само, че със сигурност ще намалее броя на извършените актове на домашно насилие, но ще бъдат спестени време и финансови ресурси на държавата.

Според Конвенцията предоставянето на услуги не бива да зависи от желанието на жертвата да подаде жалба или да свидетелства срещу извършителя.
В повечето случаи жертвите са прекалено изплашени, понякога се чувстват виновни, при други чувствата все още надделяват. Всичко това ги обърква и те не са готови да подадат жалба срещу насилника. Необходимо им е място, където да получат подкрепа и сигурност. След като се проведе програма в защитена среда с жертвата и психологическа подкрепа, която при всяко момиче изисква различно време, идва осъзнаването и желанието за защита. По този начин се дава възможност на жертвата сама да достигне до желанието за промяна по един естествен начин, без тя да бъде притисната.

Страните предприемат необходимите законодателни мерки, така че жертвите да имат достъп до услуги, улесняващи тяхното възстановяване след насилието. Тези мерки включват при необходимост услуги като правни и психологически консултации, финансова подкрепа, настаняване, образование, обучение и помощ при намиране на работа. За да се получи дълготраен и ефективен резултат, не е достатъчно само да се инициира производство и жертвата да получи молба за защита. Необходимо е тя да продължи своя живот като самостоятелна и независима икономически от своя бивш партньор жена. Това изправя жертвата пред нови предизвикателства, защото обикновено няма финансови средства, работа, в някои случаи дори образование. Това крие риска отново да се върне при своя насилник, особено ако няма роднини, които да ѝ помогнат финансово и има деца, за които да се грижи. Затова е необходимо държавата да осигури дългосрочна подкрепа и да се погрижи за този етап от живота на жертвите, в който те са най-уязвими.

Според Конвенцията на лицата, получили тежка телесна повреда или увреждане на здравословно състояние, се отпуска подходящо държавно обезщетение, доколкото вредата не е покрита от други източници като извършителя, застраховка или здравни и социални разпоредби с държавно финансиране. На жертва, на която са причинени тежки телесни повреди, на първо място е необходимо да бъде запазен живота и здравето ѝ. Това изисква различни манипулации в медицински заведения. В България разходите по лечението и следболничното лечение за възстановяването на здравословното и психическото състояние на пострадалата се поемат от нейни финансови средства, ако разбира се има такива. По ЗЗДН насилиникът не дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди, а именно той е този, който би трябвало да поеме финансовата тежест от извършените деяния.

Според Конвенцията страните предприемат необходимите законодателни и други мерки, така че сключените насилствени бракове да могат да бъдат признавани за недействителни, анулирани и разтрогвани, без жертвата да понася неоснователна финансова или административна тежест.
За съжаление отново извън обхвата на закона останаха и насилствените бракове. Такива продължават да съществуват основно в ромските общности и малките населени места, отдалечени от градовете. Хиляди момичета биват омъжвани насила на ранна възраст и остават без образование и шанс за личностно и кариерно развитие. В конвенцията е заложено да бъде криминализирано умишленото засягане на психологическата неприкосновеност на дадено лице чрез принуда и заплаха, както и случаите, в които лицето е карано да се страхува за своята безопасност.

Конвенцията забранява всякакъв вид осакатяване на женските гениталии като обрязване, инфибулация или извършване на всякакво цялостно или частично осакатяване на гениталиите на жените. В някои религии жената не само че е лишена от всякакви човешки права, но е подложена на особено мъчително и  унизително отношение и страдание, чрез осакатяване на гениталиите. Това се прави с цел „жената да не изпитва удоволствие от половия акт, защото това се счита за особена привилегия само на мъжа“. Тези момичета и жени живеят в малки затворени общества и не смеят да споделят за проблемите си и да търсят защита, защото се страхуват за живота и здравето си, а поради липса на достатъчно информация повечето от тях дори не знаят, че по този начин са засегнати техни основни човешки права.
Конвенцията забранява още:

  • насилствения аборт и насилствената стерилизация;
  • подпомагането, подбуждането и опита към извършване на престъпленията, свързани с актове на домашно насилие;
  • урежда се статутът на самостоятелно дългосрочно пребиваване, без да зависи от насилника.

В Конвенцията е заложен висшият интерес на детето пред интереса на родителя.
Според този параграф се отнемат родителските права на насилника, ако чрез актове на домашно насилие се засягат интересите на детето и това е единственият начин да се гарантира неговата безопасност и тази на на жертвата. В българското законодателство отнемането на родителски права е изключително тежко производство, което е отделно и се развива извън делото за домашно насилие. Производството се води под надзора на  прокурор, налице трябва да бъдат множество кумулативни предпоставки, които трябва да докажат лошия родителски капацитет на насилника, /което би трябвало да се предполага от извършените актове на насилие/ и се остава с убеждение, че интересите на детето отстъпват пред тези на насилника.

Конвенцията забранява притежаване на огнестрелно оръжие от насилника.
Тази промяна е всякога необходима, когато се касае за домашно насилие. Много от случаите завършиха с фатален край за жертвите, точно поради този пропуск. Още при подаване на жалба в полицията или молба за незабавна защита, е редно да се извърши справка ответната страна притежава ли оръжие, за да се избегнат фатални последици. Когато насилникът живее с чувството, че жертвата му принадлежи, той не може да преживее нейната решителност да го напусне и да заживее собствен живот. Сблъсъка между лабилна психика и накърнено его крие риск от реална преценка и рискът за живота на пострадалите от домашно насилие е твърде голям. 

Производството може да продължи, дори ако жертвата оттегли своето заявление или жалба. Това е наложително защото не са малко случаите, в които насилникът успява чрез безброй обещания и манипулации да убеди жертвата да оттегли жалбата и да прекрати производството срещу него. Поради уязвимостта и привързаността си тя е склонна да му повярва и да изложи за пореден път живота и здравето си, затова е необходимо да има възможност делото да продължи и насилникът да получи своето наказание. Само по този начин може да се постигне трайна защита и да се работи успешно по превенция от домашно насилие.

Конвенцията осигурява защита на семействата и свидетелите от заплахи, преследване и повторна виктимизация.
Обикновено насилникът използва точно този похват, за да държи жертвата зависима, като я заплашва, че ще причини нещо лошо на близките ѝ. По този начин жените търпят години наред жесток тормоз поради страха и чувството, че са отговорни за здравето и живота на своето семейство. Не са редки и случаите, в които в производството никой не желае да свидетелства поради страх за собствения си живот и този на близките си, именно защото държавата не осигурява и гарантира по никакъв начин тяхната безопасност.

Съгласно Конвенцията се предоставя възможност за приемане на мерки за защита на личната неприкосновеност и образа на жертвата.
Към настоящия момент делата по ЗЗДН продължават да се гледат при открити врати и това дава възможност на медиите да присъстват и да отразяват казусите пред обществото. Делата от този тип са деликатни, съдържат строго лична и интимна информация за случилото се и не е редно тя да става обществено достояние. Някои от казусите предизвикват широк обществен интерес, коментари, дори критики. Всичко това действа възпиращо на жертвите, защото темата е деликатна и запазването на конфиденциалност е от особено значение.

В Конвенцията е заложено да се предотвратява контактът между жертвите и извършителите в съда и в помещенията на правоприлагащите служби.
Производствата за домашно насилие са изключително тежки за жертвата. Понякога се налага тя да бъде разпитвана неколкократно в хода на производството било то от органите на реда, от адвоката си, от психолога, от съда и това е особено мъчителен момент за нея, тъй като по този начин преживява отново и отново случилото се. В повечето случаи съдът иска да придобие непосредствени впечатления от двете страни, друг път ответната страна желае жертвата да бъде разпитана и това налага нейното задължително явяване в съдебна зала. Това се превръща в сериозен психологически проблем за нея, тъй като производствата са бързи, тя още не е успяла да преживее стореното, а вече следва да се яви и да свидетелства или да бъде разпитвана в заседанието, което налага това да се случи в присъствието на насилника. Всичко това крие огромен риск жертвата да се обърка, да не даде пълна и точна информация за случилото си, не е изключено дори да излъже и да каже, че насилие не е имало и да поиска да се откаже от производството, заради непосилния за нея психически стрес и натиск. Точно поради тази причина е крайно необходимо да се предприемат необходимите мерки, за да се предотврати контакта между жертвата и извършителя в съда, за да може тя да даде пълна и точна информация за случилото се и да отговори по адекватен начин на зададените въпроси.
В някои страни има създадени специализирани съдилища по домашно насилие. В тях работят специално обучени магистрати и прокурори. Също така разполагат с отделни обособени входове, изходи и чакални за жертви и извършители, специални екипи, които подпомагат и оказват помощ на свидетелите и/или жертвата. Осигурено е оказване на специални помощни мерки, като: екрани в съдебни зали, производство при закрити врати /особено в случаи на сексуално насилие/, представяне на доказателства чрез посредник, представяне на доказателства чрез видеовръзка на живо, предоставяне на доказателства от изявления на видеозапис. Всичко това е необходимо, за да може да се гарантира безопасността на жертвата и да се елиминира шансът двете страни да се срещнат в производството и това да осуети по някакъв начин делото или да накърни нейното психологическо и емоционално състояние.

Истанбулската конвенция беше посрещната с особено неодобрение от обществото в България, от една страна, поради страхове, че може да се легализират еднополовите бракове, от друга страна, поради липсата на достатъчна информираност по темата. Вече стотици държави по света ратифицираха Конвенцията и я прилагат успешно в своето законодателство. Тя е един всеобхватен демократичен инструмент и биха могли да се взаимстват много от текстовете за успешното справяне с превенцията от домашно насилие, без да се налага да се убеждава населението в ценности, на които не желае да подражава.

Автор: Адв. Анелия Йончева, юридически съветник на Българска платформа към Европейско женско лоби

Анализът е направен в рамките на проект “Мисия възможна” с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. 

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals