Skip to content Skip to footer

Основни послания в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие” /”Key messages for supporting the development of Strategy and action plan aiming to debunk false narratives, myths and misconceptions about the Istanbul Convention

Българска платформа на Европейско женско лоби и Унгарско женско лоби


Януари 2023

Основни послания

в подкрепа на развитието на Стратегия и план за действие

срещу фалшивите разкази, митове и погрешни схващания относно Конвенцията на Съвета на Европа срещу насилието над жени и домашното насилие:

 • Да продължаваме да говорим истината, да изобличаваме дезинформацията и фалшивите разкази за Истанбулската конвенция
 • Да обръщаме специално внимание на последиците за живота на жените, пострадали от насилие
 • Да използваме статистика – официалната статистика от националните статистически институти, от Евростат[1] и други официални източници, включително и допълнителна информация от неправителствени организации в страната
 • Да предоставяме информация за цената на Насилието над жени и домашното насилие – за справка, изследването на EIGE (Европейски институт за равенство между половете): Цената на джендър базираното насилие в Европейския съюз
 • Да продължаваме да се застъпваме и лобираме за ценностите, целите, клаузите и ползите, описани в Истанбулската конвенция, без да наблягаме на самия израз “Истанбулска конвенция”, който предизвиква съпротива и е вече силно обременен с погрешни схващания
 • Да се фокусираме върху четирите стълба на Истанбулската конвенция: превенция, защита, наказетлно преследване и координирани политики
 • Да разпространяваме сравнителни данни по отношение на ситуацията на жените в нашата страна и тази на жените в страни, ратифицирали Истанбулската конвенция, с акцент върху ползите, добрите практики, промените и наличните статистики
 • Да обърнем специално внимание на основните постижения, достигнати благодарение на Истанбулската конвенция в съседни държави
  Източник: ЕЖЛ (2020): “За Европа, свободна от мъжко насилие над жени и момичета”
 • Да анализираме обществения дискурс и да използваме опростени аргументи, както и ангажиращи визуализации за целевите ни групи в социалните медии
 • Да внимаваме да не се загубим в твърде много детайли, докато обясняваме термина „джендър“ и вместо това да се фокусираме върху изразите насилие над жените, права и безопасност на жените
 • Да работим на местно ниво, да мобилизираме и ангажираме местни политици, хора, взимащи решения и представители на общините в честна и открита дикусия за Истанбулската конвенция
 • Да запознаваме заинтересованите групи в обществото с работата на организациите, работещи за правата на жените и за услугите, които те предлагат за превенция и помощ, с цел изгражадане на доверие спрямо тях, популяризиране на техните дейности и услуги и преодоляване на негативните послания, които в някои държави се разпрастроняват за тях и допринасят за тяхното „демонизиране“ от страна на различни групи, движения, дори политически партии.
 • Редовно да анализираме политическата ситуация в страната си и да използваме всички възможности за привличане на потенциални съюзници

Key messages for supporting the development of Strategy and action plan aiming to debunk false narratives, myths and misconceptions about the Istanbul Convention

 • continue to speak the truth, dismantle misinformation and false narratives about the Istanbul Convention
 • highlight realities of women, survivors of violence against women
 • use statistic – official statistic from your national statistic institutions, the Eurostat source[1] and other official sources, and provide additional data provided by NGOs in your country
 • provide information about the costs of Violence against women and DV – see the EIGE’ study: The costs of gender-based violence in the European Union
 • lobby for the values, aims, provisions and benefits described in the Istanbul Convention without stressing the concept “Istanbul Convention” that triggers resistance and already deeply infused with misconceptions
 • focus on the 4 pillars: prevention, protection, prosecution and co-ordinated policies
  present a comparison between the situation of women in our country and in those who already ratified the Istanbul Convention underlining the benefits, good practices, changes and available statistics
 • highlight key achievements of the Istanbul Convention in neighboring countries
  Source: EWL (2020): “Towards a Europe free from male violence against women and girls”
 • analyse the public discourse and use simplified arguments as well as engaging visuals for target groups in the social media
 • avoid getting lost in the details of explaining the term gender, instead center the terms violence against women, rights and safety of women

  bring closer the work of women’s rights organisations and the preventive and responsive services they provide to build trust, strengthen their visibility and social base to combat their demonisation
 • work on a local level, mobilise and engage local politicians, decision makers, municipality stakeholders in an honest discussion about the Istanbul Convention

  regularly analyze the political situation in your country and use all opportunities to attract possible allies

[1] See: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211004-1


[1] Вижте: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/wdn-20211004-1 

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals