Skip to content Skip to footer

Кампания за комуникация и застъпничество за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие

Проект “Кампания за комуникация и застъпничество на гражданското общество относно Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, използвайки съвместна методология, разработена от Съвета на Европа, WAVE Network и ООН Жени”

Финансиран от Съвета на Европа по проект „Прекратяване на насилието срещу жени: многостранна програма“

Период на изпълнение: ноември 2022 г. до май 2023 г.

Проектът има за цел да популяризира ценностите, целите и разпоредбите на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция) и да разсее митовете и фалшивата информация по отношение на Конвенцията.

Основни дейности:

Политически форум с политици, институции, професионалисти, гражданско общество с цел повишаване на осведомеността и застъпничество за бързо приемане на промени в българското законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието, основано на пола в съответствие със стандартите на Конвенцията на Съвета на Европа; проведен на 12 декември 2022 г. в София съвместно с Български фонд за жените

Конференция с участието на гражданското общество, представители на академичната общност и медии за развенчаване на митовете и лъжите относно Конвенцията и за противодействие на погрешното тълкуване на термина „джендър” и „насилие, основано на пола”. Конференцията ще се организира на 27 март 2023г. в Пловдив в сътрудничество с Фондация ДА-обединени срещу насилието, пълноправен член на Българска платформа – ЕЖЛ и Пловдивския университет

Създаване и разпространение на комуникационни материали, разработени от CoE/WAVE/ООН и адаптирани към националния контекст;

Разработване на специална секция в сайта на Българската платформа за домашното насилие и насилието основано на пола, националното законодателство и Конвенцията на Съвета на Европа;

Кампания в социалните медии срещу насилието над жени и момичета и срещу домашното насилие – първата седмица на март 2023 г.

https://www.coe.int/en/web/genderequality/news/-/asset_publisher/7SW9zkuyl0Zb/content/communication-and-advocacy-campaigns-on-the-istanbul-convention-results-of-the-call-for-projects-for-civil-society-organisations

Project ‘Civil society communication and advocacy campaigns on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence using a joint methodology developed by the Council of Europe, WAVE Network and UN Women’ 

Financed by the Council of Europe project “Ending violence against women: multi-country programme”

Period of implementation: November 2022 till May 2023

Main goals of the Project are awareness-raising and advocacy campaigns to promote the values, aims and provisions of the Council of Europe Convention on preventing and combatting violence against women and domestic violence (the Istanbul Convention), generating positive narratives and dispelling myths and misinformation regarding the convention.

Main activities in frame of the Project:

– Political forum with decision-makers, members of political parties, authorities and professionals to raise awareness on the topic of preventing and combatting VAWG and DV and to dispelling myths and misinformation about the Convention; Organised on 12 December 2022 in Sofia, Bulgaria in cooperation with Bulgarian Fund for Women

Conference with CSOs, students and representatives from the academic society, media to debunk the myths and misconceptions about the IC and to counter the misinterpretation” of the term “gender” and “gender-based violence”, etc. will be organised in Plovdiv on 27 March 2023. The Conference will be organized in cooperation with Gender Alternatives Foundation, member of the Bulgarian Platform – EWL and  the University of Plovdiv;

Creation of communication materials, developed by the CoE/WAVE/UN and adapted to the national context, for dissemination and distribution during the Political forum and conference, and shared publicly in strategic spaces;

Developing a special section in the Bulgarian Platform website on VAWG and DV, national legislation and the Istanbul Convention, where all the materials, results, recommendations developed in frame of the project will be published; the section will be updated regularly during and after the end of the Project;

Delivering key messages and having a week for social media campaign on VAWG and DV, national legislation and the Istanbul Convention – first week of March, 2023.

https://www.coe.int/en/web/genderequality/news/-/asset_publisher/7SW9zkuyl0Zb/content/communication-and-advocacy-campaigns-on-the-istanbul-convention-results-of-the-call-for-projects-for-civil-society-organisations

Свързани статии

https://womenlobbybulgaria.org/forum-civil-activities-actions-against-women-violence/

https://womenlobbybulgaria.org/over-70-people-conference-meetup/

Документи

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals