Skip to content Skip to footer

“Нужно е да се развие интегриран подход, институционални механизми и таргетирани мерки за разширяване на правовите гаранции за равнопоставеност и равно третиране на жените и мъжете”, Д-р Веселка Христамян

Д-р Веселка Христамян
Д-р Веселка Христамян

Д-р Веселка Христамян бе избрана за пореден път за общински съветник към Община Пловдив на изборите през октомври 2023 г. Тя е член на националния съвет на “Да, България” и на Националния експертен лекарски борд. Лицево-челюстен хирург, магистър по обществено здраве и университетски преподавател. На 28 ноември Д-р Христамян ще бъде панелист в дискусията “Жени и избори – предизвикателствата пред жените в политиката. Джендър мейнстрийминг в политиките на Република България”.

Кой според Вас е най-големият принос на жените към политическия процес?
Равенството между половете е основополагащ принцип на ЕС. Заложено е още в Римския договор от 1957г. Трябва реално да се продължава и надгражда неговото прилагане. За мен едни от големите приноси на жените е разбиването на стереотипа и обществените нагласи и все по-активното включване на жените в политическите процеси, както и резултатната работа при преодоляване на вертикалната управленска сегрегация от близкото минало.

Коя смятате, че е най-голямата пречка в момента пред равното участие на жените в политиката?
Все още неравномерната гъвкавост в приспособяването към новите схеми на равенство между половете при взимането на стратегически политически решения.

Нужно е освен в изпълнението, жените да създават по-добра организационна култура и в разбирането, че взаимното подпомагане между всички женски организации води до гарантирано участие в процесите и на формиране на политики.

Все още е трудно разбиването на “стъкления таван” за женското участие в някои от публичните ресори.

Законодателството само по себе си достатъчно ли е, за да се гарантират устойчиво правата на жените?
Европейската стратегия за равенството между половете 2020-2025г. и насоките на Европейската мрежа на националните органи по въпросите за равенство между половете ясно посочват, че устойчивото гарантиране на правата на жените трябва да е динамичен, надграждащ процес, надхвърлящи пределите на законодателството. Нужно е включването на всички управленски и политически нива и на одит на равнопоставеността.
Нужно е да се развие интегриран подход, институционални механизми и таргетирани мерки за разширяване на правовите гаранции за равнопоставеност и равно третиране на жените и мъжете и най-вече за укрепване на демократичните постижения за равна представителност на половете в управлението.
Необходимо е да се работи освен в посока, която адаптира редица базисни, специални и секторни закони към управленска равнопоставеност на половете, и към задължително включване на недооценения потенциал, на системата от женски организации, с делегиране на съгласувателни и контролни функции при изграждане и реализиране на национални и местни политики.

Как си представяте България/Европа, в която управленските решения се взимат поравно от 50% жени и 50% мъже?
Страна/Съюз в който социалната справедливост е в ново качество, страна с фокус към балансирано представителство в публичен и политически сектори, което отговаря на състава на населението, с по-добро управление, което съответства на нуждите, на разнообразните интереси на гражданското общество. С прилагане на “двупистовия подход”, с оптимална, работеща информираност и интеграция на жените в обществените процеси. Поставяне в политическия дневен ред на възможността за по-голямо разгръщане и използване на потенциалния талант и умения на женските общества.
Защо не и възможността за изграждане на национални и местни структури, за решаване на предизвикателства и проблеми, приоритетни за жените. Реализирането на идеята за създаване на регионални институции “Женски омбудсман” може да катализира процеса на гарантирано участие и защита на женското представителство и в политическия и в управленски процеси.

“Жените в политиката – на местно, национално и европейско ниво” ще се състои на 28 ноември 2023 г. в хотел “Анел” с финансовата подкрепа на European Women’s Lobby и Български фонд за жените.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals