Skip to content Skip to footer

Препоръки към общините и кандидатите за местните избори във връзка с правилника на Националния съвет за защита от домашно насилие и създаването на местни координационни звена

След промените, които бяха въведени в Закона за защита от домашно насилие считано от 01.01.2024г. общините ще бъдат ангажирани пряко с проблема.
По искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, ще имат задължението да оказват пълно съдействие. Освен това ще бъдат длъжни в срок до 24 часа да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.

 1. Когато се касае за домашно насилие най-важното е ефективната и своевременна реакция на институциите, защото понякога от това може да зависи здравето и живота на пострадалото лице.
 2. Осигуряване на работещо звено в тази насока. Липсата на “услуги на едно място” е съществен пропуск в развитието на политиката в областта. Често заради дългия път, който трябва да бъде изминат, жертвите не търсят или се отказват от вече предоставени услуги и се завръщат при извършителите.
 3. Необходима е добра координация и взаимодействие с другите институции на местно ниво. От особено значение за ефективното взаимодействие е осигуряването на преки контакти на общинските администрации с регионалните координатори в областните дирекции на МВР. 
 4. Осигуряване на достатъчен брой защитени жилища за жертвите на домашно насилие във всяко населено място. Към настоящият момент те са твърде малко спрямо населението на България. В повечето случаи майките с деца или възрастните хора се страхуват да останат в жилището в което са живели или не разполагат с никакъв финансови средства, поради дългогодишната икономическа зависимост, на която са били подложени от насилника.
 5. Разработване на стратегии за предоставяне на възможност на пострадалото лице за реализиране на пазара на труда.
 6. Осигуряване на достъпна и качествена информация на местното население за работещите звена оказващи помощ и съдействие на жертвите на домашно насилие.
 7. Провеждане на задължителни обучения за повишаване професионалната компетентност по темата домашно насилие на служителите, които ще бъдат пряко ангажирани със случаите.
 8. Разработване на методики за работа на служителите с жертвите на домашно насилие и уменията за оценка на риска.
 9. Организиране на кампании с цел повишаване на информираността и чувствителността по темата домашно насилие на служителите и местното население чрез брошури, събития, конференции и други мероприятия.
 10. Добра координация и взаимодействие с НПО секторите, които са компетентни по темата. Тези институции работят от дълги години с жертви на домашно насилие, освен че са високо ерудирани по темата, имат богат практически опит на терен и често пъти предлагат безплатни услуги за пострадалите.
 11. Организиране на мероприятия и срещи с цел обмен на опит, идеи и сътрудничество между малки и големи общини. По време на тези срещи служителите ще имат възможност да споделят техния опит, с какви проблеми са се сблъсквали, кое според тях е работещо и кое има необходимост от допълнително усъвършенстване.
 12. Осигуряване на пълна конфиденциалност на лицата, които подават сигналите, осигуряване на подходящо и защитено място за извършване на услугата, осигуряване защита на личните данни и проблема на пострадалото лице. Забрана за разкриване на информация. Старание за свеждане до минимум на медиите по случаите.

Тези препоръки са изготвени в рамките на проект “Мисия възможна” с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.

Не пропускайте всичко около нас

bulgarian-women-fund-logo-white

Този сайт е създаден с подкрепата на Български фонд за жените

Българска платформа-ЕЖЛ © Всички права запазени.

Изработка: VBrand Visuals